University of Notre Dame

 

Workshop organizing committee:

J. Batchelder (UC Berkely) (batchelder@berkeley.edu)
T. Kawano (LANL) (kawano@lanl.gov)
J. Kelley (NC State U & TUNL) (kelley@tunl.duke.edu)
F.G. Kondev (ANL) (kondev@anl.gov)
E. McCutchan (BNL) (mccutchan@bnl.gov)
M. Smith (ORNL) (smithms@ornl.gov)
M. Thoennessen (MSU) (thoennessen@frib.msu.edu)
I. Thompson (LLNL) (thompson97@llnl.gov)